تعریف:

آیین نامه اداری، مالی و حقوقی مجمع بینش مطهر آیین نامه ای است که کلیه‌ی قوانین و مقررات مربوط به فعالیت های اجرایی، مالی و حقوقی دفاتر مجمع بینش مطهر را شامل می شود و پنج مبحث زیر را در بر دارد:

مبحث اول: دستورالعمل نحوه استخدام کادر اجرایی مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر استان اصفهان
 مبحث دوم: دستورالعمل مرخصی ها
مبحث سوم:  دستورالعمل  ها و مقررات  مربوط به ساعات کاری
 مبحث چهارم: دستورالعمل های بایگانی های مربوطه
 مبحث پنجم: دستورالعمل اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مجمع بینش مطهر
مبحث ششم: دستورالعمل های مالی


مبحث اول:
دستورالعمل نحوه استخدام وبه کارگیری کادر اجرایی مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر استان اصفهان


ماده 1:
 تعریف کادر اجرایی مجمع بینش مطهر: کادر اجرایی و محتوایی بینش مطهر متشکّل از نخبگان وفعالان فرهنگی واساتید محترمی است که بنا بر دغدغه ی دینی و انقلابی خویش، به جهت تحقق اهداف مجمع بینش مطهر گرد هم آمده اند و پیگیری این اهداف را فصل مشترک خویش می دانند و در این مسیر با اخلاص و طی مسیر فی سبیل الله به جهادفرهنگی مشغولیت دارند.
در این بین مجمع بینش مطهر بر خود لازم می داند که در کنار پیگیری های گسترده ی فرهنگی واجتماعی خویش به صورت درون زا و در حد توان با مهیاسازی مزایا و امکانات مختلف مادی واقتصادی پاسخگوی نیازهای فعالان تشکیلاتی خویش باشد.  یکی از این نیازها نیاز اقتصادی اساتید و فعالان بینش مطهر است و مبنای اصلی در این مجمع آن است که کلیه‌ی فعالان در زمینه های مختلف، بسیجی‌وار و به صورت جهادی وارد عرصه‌ی فعالیت گشته‌اند، اما در مواردی که مجمع توان پشتیبانی اقتصادی دارد به این عمل دست زده و با وسع خود و پس از تنظیم قراردادهای پیشینی، حقوق ومزایایی را برای افراد در نظر می‌گیرد و این تا زمانی است که مجمع از چنین تمکّن مالی و اقتصادی برخوردار باشد.


ماده 2
نحوه استخدام افراد در مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش‌مطهر با توجه به نیاز مجموعه و معرفی هر یک از اعضاء بدین صورت می باشد که فرد موردنظر پس از تایید و معرفی مدیر مجمع به هیئت مدیره و با رای اعضای هیئت مدیره به مدت 2ماه به صورت آزمایشی به کار گرفته می شود و پس از اتمام مدّت آزمایشی در صورت تاییدتوسط مدیر مجمع و مسئول نظارت و بازرسی، قرارداد قطعی که شامل میزان دقیق مبالغ و مقدار ساعات ماهانه فرد می باشد توسط رئیس هیئت مدیره تایید نهایی منعقدخواهد شد. و قرارداد مذکور با امضای  مسئول نظارت و بازرسی، مدیر اداری، مالی و حقوقی و رئیس هیئت موسّس قطعی خواهد شد.


ماده 3
کلیه اعضای بینش مطهر باید مسلمان، شیعه و  پایبند به نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین اساسنامه مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر استان اصفهان باشند و در راستای اجرای هرچه بهتر آن تلاش نمایند.


ماده4
 استخدام: کادر اجرایی یا پرسنل مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر به فرد و یا افرادی گفته می شود که با انعقاد قرارداد فعالیت و به موجب آن دریافت حق الزحمه مشخص ویا بدون قرارداد و به صورت فی سبیل الله در مجمع مشغول کار وفعالیت هستند.
ارتباط کادراجرایی حقوق بگیر با مجمع بینش مطهر انواع مختلفی می تواند داشته باشدکه با توجه به مقتضیات زمان انعقاد این آیین نامه صرفاً قرارداد مزد ساعتی مدنظر برای همگاری می باشد و در این قسمت فقط به توضیح قرار داد مزد ساعتی می پردازیم و این سبک قرارداد در صورت تصویب هیئت مدیره در ادوار زمانی آینده قابل اصلاح وتغییر خواهد بود.


ماده5
 قرار داد مزد ساعتی: مزدساعتی مزدی است كه بابت ساعاتی كه وقت کارمند در اختیار كارفرماست محاسبه و پرداخت می‌شود. درقراردادهای مزدساعتی، نوع كار(صرف نظر از مقدار و میزان آن) و نیز ساعات كار در روز یا هفته یا ماه مشخص می‌گردد.


ماده6
قرارداد همکاری و امور مالی مربوط به قراردادها: برای همکاری با هر یک از اساتید و کادراجرایی مجمع بینش مطهر یک قرارداد همکاری منعقد و امضا می شود. («قرارداد همکاری» پیوست این آیین نامه می باشد.)  معمول روند انعقاد قراردادها با اساتید مجمع به صورت جلسه‌ای و با کادر حقوق بگیر مجمع به صورت قرارداد مزد ساعتی خواهد بود که میزان مبلغ و ساعات آن با نظر رئیس هیئت مدیره خواهد بود و کلیه الحاقات ومزایای قراردادها نظیر: حق اولاد، حق بیمه، كمك عائله مندي، عیدی و سایر مزایا مشروط به توافق اولیه با رئیس هیئت مدیره و ذکر آن در قرارداد خواهد بود و در صورت عدم ذکر این موارد در قرارداد، هرگونه تغییر در این روند با نظر رئیس هیئت مدیره قابل تغییر خواهد بود.
تبصره1: کلیه مبالغ قراردادها چه به صورت کلی(پروژه‌ای)  تنظیم شده باشد و چه به صورت جزئی(پاره وقتی، ساعتی و...) پس از توافق بین طرفین تصویب ونهایی می‌شود و در این خصوص به صورت کلی سقف وکف مشخص ومعیّنی وجود ندارد و در هر سال مالی بسته به تمکّن مالی مجمع بینش مطهر سقف وکف مبالغ توسط رئیس هیئت‌مدیره مصوّب و مشخص می‌گردد و پیوست این تبصره خواهد شد.
پیوست تبصره1 ماده6 : (میزان مبالغ و ساعات قراردادها در سال مالی1394بدین شرح است: کف مبلغ قراردادها برای هر ساعت 10/000 ریال و سقف آن 50/000 ریال خواهد بود و نیز کف میزان ساعات 50 ساعت در ماه و سقف آن 200 ساعت در ماه خواهد بود.)
تبصره2: برای هر قرارداد یک مدت آزمایشی وجود دارد که از این مقدار برای اساتید ده جلسه‌ی تدریس و برای کادر اجرایی بینش مطهر دوماه در نظر گرفته شده است و پس از گذشتن مدت آزمایشی قرارداد قطعی می‌گردد و حداقل تعهد اساتید برای همکاری یک ترم و برای کادر اجرایی 12 ماه می‌باشد.
تبصره3: کلیه اعضاء مجمع جهت قطعی شدن استخدام خود ملزم به تشکیل پرونده و بستن قرارداد با مسئول مربوطه در مدیریت اداری،مالی و حقوقی میباشند و پس از تایید مدیریت اداری،مالی و حقوقی به عنوان عضو مجمع شناخته و از همان روز حقوق دریافت خواهند نمود.


مبحث دوم:
دستورالعمل مرخصی ها


ماده 7
مرخصي  استحقاقي کادر اجرایی از نخستين ماه خدمت به ‌نسبت مدت خدمت به او تعلق مي‌گيرد و طبق مقررات اين‌آيين‌نامه جزئی یا کلی قابل استفاده است‌.
منظور از مرخصی استحقاقی در این مجمع هرگونه مرخصی اعم از(ساعتی، روزانه، هفتگی، استعلاجی) است که با توجه به نوع قرار داد اعضاء مجمع بینش مطهر که به صورت قرار داد مزد ساعتی است بدون حقوق و مزایا در نظر گرفته میشود.  


ماده 8
حداكثر مدت مرخصي استحقاقی برای هر فرد در سال به اندازه یک سقف ساعات ماهانه وی می باشد. (مثلاً اگر سقف ساعات ماهانه برای یک فرد 150 ساعت باشد ، این فرد در سال به میزان 150 ساعت مرخصی استحقاقی دارد.) که این مقدار مطابق همان ساعاتی که در روزهای هفته تعهد به حضور داشته است از میزان ساعات مرخصی استحقاقی وی کسر می شود.


ماده 9
 استفاده از مرخصي استحقاقی(ساعتی، روزانه و هفتگی) موكول به تقاضاي كتبي‌ مستخدم(مطابق فرم مرخصی پیوست) و موافقت كتبي مرجع اخذ تایید مرخصی وي است‌. هر عضو مجمع مختار است در طول سال‌ مرخصي استحقاقي ساليانه خود را درخواست نمايد و مدیر ‌يا معاون واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا امكان‌استفاده اعضای مجمع  از مرخصي ساليانه «به ميزان استحقاق» فراهم گردد و با درخواست ايشان در اين زمينه با در نظر گرفتن ‌زمان مناسب‌، موافقت نمايند.


ماده 10
هرگاه مرجع اخذ تایید هر واحد بنا به مصالح اداري با تقاضاي ‌مرخصي کادر اجرایی از حيث مدّت يا موقع استفاده موافقت‌نكند، اعطاي آن را با توافق کادر اجرایی به وقت ديگري موكول مي‌كند.


ماده 11
هریک از اعضای تشکیلات در خصوص گرفتن مرخصی استحقاقی(ساعتی، روزانه و هفتگی) برای خویش ملزم به گرفتن تایید کتبی از رکن بالاتر تشکیلاتی خود هستند و پس از اخذ تایید می توانند از مرخصی خود استفاده نمایند و در صورت عدم تایید و یا عدم حضور بدون اطلاع اعضا در ساعات مقرر خویش به هر میزان که باشد، مرتکب تخلف تشکیلاتی شده و اعمال جریمه تخلفات(مطابق آیین نامه تخلفات-ماده2) بر فرد متخطی لازم الاجر است. در صورت چند مسئولیتی بودن فرد هرگونه تاییدیه مرخصی باید از رئیس هیئت مدیره اخذ شود.
نظام اخذ تایید یه مرخصی به شرح زیر است:

 2

 

مبحث سوم:
دستورالعمل  ها و مقررات  مربوط به ساعات کاری


ماده12
 تعریف ساعت کاری: مقصود از ساعات کار مدتی است که کادراجرایی برای انجام کار در اختیار مجمع می باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزء ساعات کار محسوب نمی شود.


ماده 13
ساعات کاری دفاتر مجمع بینش مطهر همه‌ی روزهای هفته به جز ایام تعطیلات در دو نوبت صبح و بعدازظهر می‌باشد و این ساعت صبح ها از 9 الی 14 و بعدازظهرها از ساعت 16 الی 20 می باشد و کلیه‌ی اعضای ثابت و حقوق بگیر تشکیلات ملزم به حضور در این ساعات اصلی می باشند و مابقی ساعات در صورت توافق طرفینی بین ارکان تشکیلات برای حضور وفعالیت استفاده می گردد، به علاوه در صورت معذوریت هریک از اعضا تشکیلات برای حضور در این ساعات اصلی، برنامه ی حضور وی که توسط خود فرد پیشنهاد می شود پس از انعقاد قرارداد به قرارداد همکاری وی پیوست گشته و تا اطلاع ثانوی برای وی لازم الاجرا می شود و تا قبل از اعلام درخواست تغییر در ساعات ، هیچ گونه عذری مبنی بر تغییر برنامه ناگهانی و ... از سوی فرد مذکور پذیرفته نیست.


ماده14
 ساعات حضور کادر تشکیلاتی حقوق بگیر مجمع در دفتر مخصوص حضور وغیاب روزانه توسط خود هر فرد به صورت روزانه باید ثبت و با امضا تایید گردد.


ماده 15
در پایان هرماه پس از بررسی  دفتر حضور وغیاب توسط مدیر مجمع و اخذ تایید از رئیس هیئت مدیره، پرداخت های مربوطه صورت می پذیرد.


ماده  16
کلیه مرخصی ها، باید قبل از موعد مقرر مرخصی در برگه های مخصوص اخذ تایید مرخصی ثبت و پس از امضا مرجع اخذ تایید مربوطه به برگه کارکرد روزانه الحاق شود.


ماده 17
 نحوه محاسبه روز های هفته جهت محاسبه حقوق اعضاء به شرح ذیل است:
 جمعه های هر ماه جزء روزهای کاری محسوب نمی‌شود وطبیعتاً حق الزحمه ای برای جمعه ها محاسبه نمی شود ،مگر با دعوت و تایید مسئول مربوطه که در این حالت ساعات کاری فرد ثبت گردیده و چنانچه ساعات کاری آن ماه و یا ماه های دیگر آن سال مالی فرد کمتر از سقف باشد، این ساعات ثبت گردیده تا حد نصاب سقف اضافه می شود و در صورتی که سقف همه ی ماه ها تکمیل باشد این مقدار ساعات روزهای جمعه ها برای فرد ذخیره گشته تا در پایان سال در صورت توان مالی مجمع به عنوان پاداش به وی پرداخت گردد.
 روزهای تعطیلی (بجز روزهای جمعه) رسمی نیز چنانچه استخدام فرد قطعی شده باشد با در نظر گرفتن تبصره های ذیل برای فرد مطابق سقف ساعات کاری آن فرد با حقوق محاسبه می‌شود.
تبصره1: در صورتی که تعطیلی رسمی(بجز روزهای جمعه)  با کارهای مجمع(مثلا برگزاری همایش ها،غرفه های مناسبتی و ...) تداخل پیدا کند، فرد ملزم به حضور در این برنامه ها است و در صورتی که حضور نداشته باشد برای فرد در آن روز حقوق در نظر گرفته نخواهد شد.
تبصره2: تعطیلی های رسمی(بجز روزهای جمعه) در صورتی با حقوق محاسبه میشود که سقف ساعات فرد مطابق قرارداد بسته شده در ماه کمتر از میزان معین شود و به همان میزان معین که به سقف ساعات ماهانه آسیب رسانده است مرخصی با حقوق محسوب خواهد شد و نه بیشتر.
تبصره3: مسئولیت درج این نوع از ساعات کاری با مسئول اداری،مالی و حقوقی است و فرد در برگه ایی که ملزم به ثبت حضور است در این مورد نباید ساعتی درج نماید.

 

مبحث چهارم:
دستورالعمل های بایگانی های مربوطه:


ماده 18
تعریف بایگانی: بايگاني مرکز ضبط و نگهداري اسناد و پرونده هاست. وجود بايگاني در هر مجموعه فرهنگی ، به ويژه در مجمع بینش مطهر که ماهيت کار آن ايجاد پرونده است ، ضروري و اجتناب ناپذير است. به همين دليل از ابتداي تأسيس تشکيلات بینش مطهر ، بايگاني ها نيز در کنار هر واحد به وجود آمده است.


ماده 19
هر مدیریت، معاونت و واحد ملزم است در راستای کار خود اسناد مربوط را به طور منظم جمع اوری و بایگانی نماید تا در وقت نیاز و با درخواست هر یک از ارکان مجمع اعم از رئیس هیئت موسس، هیئت مدیره، مدیر مجمع و... تحویل نماید.


ماده 20
مسئول نگهداری و جمع اوری نامه ها و مکاتبات اداری دبیرخانه مجمع است که در ذی نظر مدیر اداری مالی وحقوقی فعالیت می‌کند و در صورتی که موارد ارسالی مربوط به هر یک از ارکان باشد پس از ثبت در دفتر مربوطه به مسئول ذیل ربط تحویل می‌دهد.

 

مبحث پنجم:
دستورالعمل اجرايي قانون رسيدگي به تخلفات اداري مجمع بینش مطهر


ماده 21
به جهت انسجام بخشی بیشتر به نظم و هماهنگی فعالیت های مجمع جریمه‌هایی به جهت تخلفات احتمالی صورت گرفته  در نظر گرفته می شود .جریمه تاخیر حضور در جلسات تشکیلاتی وعده داده شده و یا تاخیر در قرارهای کاری بین نفرات تشکیلات ( از دونفر و بیشتر) به ازاء هر دقیقه مبلغ 300 تومان می باشد که پرداخت این مبلغ توسط فرد خاطی در صندوق دیون مجمع الزامی است و در صورت عدم پرداخت، مقدار بدهی وی و سایر مشخصات مربوطه(نظیر: تاریخ دقیق جلسه، ساعت مقرر برای جلسه، میزان دقیقه تاخیر و...) دردفترتاخیرات ثبت و این دین برگردن فرد تا زمان پرداخت باقی می ماند و نیز اگر فرد متخطی از کادر حقوق بگیر مجمع باشد در پایان هرماه میزان بدهی های ثبت شده ی وی در دفترتاخیرات از مبلغ حق الزحمه ای که باید به وی پرداخت شود کسر می گردد.


ماده 22
در صورت غیبت بدون اخذ تایید در روزهای کاری توسط کادر اجرایی حقوق بگیرمجمع، قانون اعمال جریمه به صورت زیر خواهد بود:

 1

 

تبصره1: پس از دریافت هفت اخطار کتبی توسط فرد  یک سوم میزان پرداخت حق الزحمه ساعتی به وی به صورت ثابت کسر می شود.
تیصره2: پس از دریافت دوازده اخطار کتبی توسط فرد یک دوم میزان پرداخت حق الزحمه ساعتی به وی به صورت ثابت کسر می شود.
تبصره3: پس از دریافت بیش از دوازده اخطار کتبی توسط فرد قراردادهمکاری وی فسخ و مجمع هیچ تعهدی در پرداخت حق الزحمه به فرد ندارد.
تبصره4: هریک از موارد جریمه های فوق به صلاحدید رئیس هیئت مدیره مجمع و توسط وی قابل چشم پوشی و رد پیگیری خواهد بود.
تبصره5: مبالغ جمع آوری شده در صندوق دیون مجمع صرف خرید اغذیه دفاتر مجمع ویا فعالیت های مجمع(مانند خرید پذیرایی همایش ها) می شود و نیز در صورت صلاحدید رئیس هیئت مدیره می تواند در امور دیگر نیز به مصرف برسد.

 

ماده 23
درباره مسائلی که در این آیین نامه پیش بینی نشده در اولین جلسه هیئت مدیره مسائل مورد نظر طرح و اقدامات بعدی در جهت تصوب، الحاق موارد تصویب شده به این آیین نامه و اجرای آن‌ها صورت خواهد پذیرفت و پس از تصویب و الحاق آن‌ها به این آیین نامه لازم الاجرا خواهند بود، به علاوه تاقبل از تصویب و نتیجه گیری در مورد مسئله‌ی پیش آمده در جلسه‌ی هیئت مدیره، نظر رئیس هیئت مدیره در آن خصوص لازم الاجراست و در این خصوص رئیس هیئت مدیره می‌تواند این اختیار خویش را به فرد یا افراد دیگر در تشکیلات تفویض نماید.
مبحث ششم:
دستورالعمل های مالی

 

ماده24
اختیارات مدیر مجمع فرهنگی تحقیقاتی بینش مطهر استان اصفهان  برای تمام هزینه های مجمع تا سقف 3/000/000میلیون ریال، بدون مصوبه هیئت مدیره و بیشتر از آن مبلغ با مصوبه هیئت مدیره قابل پرداخت خواهد بود


ماده 25
این آیین نامه در پنج مبحث و 24 ماده در تاریخ 1394/01/10 به تصویب هیئت مدیره مجمع بینش مطهر اصفهان رسیده است و با تصويب اين آيين‌نامه کلیه مواد مذکور در آن لازم الاجرا است.
امضا اعضا هیئت مدیره:
1-    محمدوحیدصافی اصفهانی
2-    علیرضا فتاحی
3-    محمدصافی اصفهانی
4-    محمدرضا آبدار
5-    زهرا خوانساری

متمم شماره1: مبحث ششم(دستورالعمل های مالی)ماده شماره24 در تاریخ 1394/05/07 بنا به مصوبه هیئت مدیره به آیین نامه اداری، مالی و حقوقی مجمع بینش مطهر اضافه شد.

نظر خود را اضافه کنید.

ارسال نظر به عنوان مهمان

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد