گزارش عملکرد مجمع بینش مطهر استان اصفهان/دوره چهارم/93-92