ماده 1
تعریف طرح مطالعاتی – تربیت مربی آثار شهید مطهری (بینش مطهر): طرح مطالعه ی هدفمند ، برنامه ریزی شده و دارای سیر خاص که به تنها منبع آن، آثار و کتب استادِ شهیدمرتضی مطهری رحمت ا... علیه می پردازد .


ماده2
تعریف مجموعه فرهنگی – تحقیقاتی بینش مطهر : مجموعه ای که در راستای اهداف فرهنگی و اندیشه ی دینی گام برداشته و متشکل از چند مجمع می باشد . مجمع بینش مطهر یکی از مجامع این مجموعه ی فرهنگی است .


ماده3
تعریف مجمع بینش مطهر استان اصفهان : مجمعی که ملزم به اجرای طرح مطالعاتی – تربیت مربی آثار شهید مطهری رحمت ا... علیه می باشد.


ماده4
تعریف دوره ی آموزشی : دوره ی آموزشی به مدت زمانی گفته می شود که فرد ثبت نام کننده در طرح فارغ التحصیل می شود . این مدت زمان در مجمع بینش مطهر 2 سال و نیم به طول می انجامد .


ماده5
تعریف سال آموزشی : هر 12 ماه که متشکل از دو نیمسال آموزشی می شود . هر سال آموزشی از شهریور شروع شده و به شهریور سال بعد ختم می شود .


ماده6
تعریف نیمسال : هر 6 ماه آموزشی که در تقویم آموزشی ویژه کادر متشکل از 20 هفته آموزشی کلاس ، 2 هفته ی ثبت نام ، یک هفته تحویل کتب و افتتاحیه و یک هفته طراحی و برنامه ریزی می باشد ؛ و در تقویم آموزشی ویژه معرفت پژوهان متشکل از 20 هفته آموزشی کلاس ، و چهار هفته تعطیلات می باشد که خود به دو هفته فرجه جهت برگزاری امتحانات پایان دوره ، دو هفته ثبت نام که یک هفته از این دو هفته با یک هفته فرجه جهت برگزاری امتحانات مشترک است ، یک هفته تحویل کتاب و برگزاری افتتاحیه تقسیم می شود . این دو نیمسال شامل :
 
نیمسال اول آموزشی:
ماه اول سال آموزشی که از شهریور ماه تا آخر بمهن ماه به طول می انجامد .
نیمسال دوم آموزشی :
ماه دوم سال آموزشی که از اسفندماه شروع شده و به انتهای مرداد ماه سال بعد ختم می گردد .


ماده7
تعریف ترم آموزشی:
هر 20 جلسه کلاس که در آن کتاب های مرتبط با هم تدریس می شود .


ماده8
تعریف سطح آموزشی : چند ترم مرتبط با هم از نظر محتوایی که دارای سطح سختی تقریبا یکسان و سیر منطقی خاص می باشد . طرح بینش مطهر دارای سه سطح مقدماتی ، تکمیلی و پیشرفته است . سطح مقدماتی دارای 5 ترم آموزشی ؛ سطح تکمیلی دارای 4 ترم آموزشی و سطح پیشرفته نیز دارای 4 ترم آموزشی می باشد .


ماده9
تعریف کلاس : مجموعه ای متشکل از 20 الی 40 معرفت پژوه که توسط استاد و یا مربی اداره شده و مباحث سیر مطالعاتی را به طریقه ی مورد نظر خود به معرفت پژوهان آموزش می دهد .
تبصره1: در طول هرترم افراد پس از ثبت نام توسط معاونت علمی با توجه به پارامترهای سطح علمی و سطح سنی توسط واحد آموزش کلاس بندی شده و لیست کلاسها پس از تصویب در هیئت مدیره نهایی می شود .
تبصره2: ضوابط ثبت نام و انصراف
چنانچه فردی در هر یک از سطوح و ترم ها ثبت نام کند و تا قبل از پایان موعد ثبت نام(تا قبل از زمان تشکیل کلاس) انصراف دهد، تمام هزینه ی ثبت نام به او عودت می گردد .
چنانچه فردی در هر یک از سطوح و ترم ها ثبت نام کند و تا قبل از شروع جلسه سوم انصراف دهد ؛ هزینه ای به او بازگشت داده نخواهد شد .
چنانچه فردی در هر یک از سطوح و ترم ها ثبت نام کند و بعد از شروع جلسه ی سوم کلاس انصراف دهد علاوه بر آنکه هیچ هزینه ای به او عودت نخواهد شد، بایستی مابه التفاوت تمام هزینه دوره ای را که برای او صرف شده است را به مجمع فرهنگی – تحقیقاتی بینش مطهر استان اصفهان بپردازد و در صورت امتناع از پرداخت هزینه فوق، ایشان از نظر شرعی و اخلاقی به مجمع بدهکار است.(به عنوان مثال اگر هزینه ی تمام شده برای یک فرد در یک ترم 130000 تومان و هزینه اعلام شده برای ثبت نام هر فرد 50000 تومان باشد ؛ علاوه بر عدم بازگشت 50000 تومان هزینه ی ثبت نام ، فرد ملزم است80000تومان مابه التفاوت تمام هزینه یک ترم را نیز به دبیرخانه بینش مطهر پرداخت کند.چرا که هزینه ی تمام شده برای تحصیل هر فرد در یک ترم بینش مطهر 130000 تومان است و دبیرخانه طرح فقط بخشی از این هزینه را دریافت می کند و مابقی هزینه ها توسط کمک های سازمان ها و خیرین تامین می شود و چنانچه فردی در اثنای دوره انصراف دهد باعث می شود این هزینه که می توانست برای فرد دیگری مصرف شود به هدر رود و لذا باید جریمه آن را بپردازد . )
تبصره3: در طول هرترم پس از هفته اول، از سوی معاونت علمی با افرادی که در کلاس حاضرنشده اند تماس گرفته می شود و علت غیبت فرد بررسی می شود و در لیست مخصوص، گزارش تماس ها برای ارائه گزارش به مدیر مجمع ثبت می گردد، به علاوه هر دوهفته یک بار معاونت علمی موظف است با معرفت پژوهان غایب در جلسات گذشته تماس حاصل نموده و علت غیبت فرد را جویا شود و در لیست مخصوص، گزارش تماس ها را برای ارائه گزارش به مدیر مجمع ثبت نماید.
تبصره4: در طول هر ترم، هر دوهفته یک بار با پیگیری معاونت علمی کلاسها از نظر پیشرفت مقرری و همگامی اساتید و معرفت پژوهان باطرح از طرق تماس تلفنی و نیز پیگیری حضوری بررسی می‌شود و نتایج بررسی ها در چک لیست نظارت و ارزیابی(مطابق چک لیست پیوست این آیین نامه) برای گزارش به هیئت مدیره ثبت می شود .
تبصره5: ساعات حضور اساتید در کلاس ها و نیز حضور وغیاب مخاطبین در کلاس ها توسط نماینده ی اجرایی کلاس ها در لیست مخصوص کلاس ثبت می شود و به صورت دوهفته یکبارمعاونت علمی ملزم به اخذ گزارش از نمایندگان اجرایی و انجام سایر پیگیری های متعاقب آن است.
تبصره 6: هرگونه جابجایی زمانی و تعطیلی کلاس توسط اساتید حداقل یک هفته قبل به مدیرمجمع باید اطلاع داده شود .
تبصره 7: مسئولیت هماهنگی مکان کلاسها و همایشها برعهده معاونت اجرایی می‌باشد .
تبصره8: مسئولیت نظارت بر کلاسهای آموزشی و انجام نظرسنجی ، کیفیت سنجی مکان آموزشی و روش تدریس استاد برعهده معاونت علمی ( واحد آموزش عمومی) می باشد .
تبصره9: صدور کارت افراد پس از یک ماه از شروع دوره و حضور در حداقل چهار جلسه کلاس توسط معاونت علمی باید صورت گیرد.
تبصره10: مسئولیت مستند سازی کلاس‌ها(عکس برداری، ضبط صوت وفیلم در صورت نیاز) بر عهده مسئول امورمجازی،سایت و سمعی بصری می باشد .
تبصره11: گواهی پایان دوره در پایان هر ترم آموزشی در صورت به حد نصاب رسیدن امتیاز معرفت پژوه توسط دبیرخانه صادر می گردد و در پایان 5ترم در صورت قبولی در امتحان جامع گواهی پایان دوره مربی گری به معرفت پژوه اعطا شود .
تبصره12: در صورتی که معرفت پژوهی نتواند در کلاسهای آموزشی شرکت نماید ، شرط قبولی وی در آزمون پایان هر ترم نمره 16 می باشد.
تبصره 13: معاونت علمی وظیفه دارد اطلاعات اسامی ثبت نام شدگان را پس از قطعی شدن ثبت نامشان در سامانه آموزش و سایت ثبت نماید .
تبصره14: معاونت آموزش وظیفه دارد در پایان هرترم پرونده افراد را طبقه بندی نماید .
تبصره15: لیست کلاسها وآیین نامه آموزشی توسط معاونت علمی در جلسه اول باید تحویل اساتید شودو نهایتا تا یک ماه پس از شروع کلاسها قابل تغییر است.
تبصره 16: اساتید موظف هستند 20جلسه آموزشی(هر جلسه حداقل 100 دقیقه)در کلاس حضور یابند، به علاوه اساتید موظف هستند علاوه بر کلاسهای آموزشی، ماهیانه یکبار نیز در جلسه اساتید به مدت حداقل 2ساعت حضوریابند و پرداخت حق الزحمه اساتید شامل این جلسات نیز می شود. و مسئولیت پیگیری برگزاری جلسات اساتید بر عهده ی معاونت علمی می باشد.
تبصره17: معاونت علمی موظف است پیگیری نماید که نهایتاً تا یک ماه پس از امتحان پایان ترم نمرات معرفت پژوهان را به آنها اعلام نماید.
تبصره 18: مسئولیت نظارت بر کلاسهای آموزشی و انجام نظرسنجی ، کیفیت سنجی مکان آموزشی و روش تدریس استاد برعهده معاونت علمی ( واحد آموزش عمومی) می باشد و در این زمینه معاونت علمی می تواند نظارت بر کلاسهای خواهران را برعهده واحد خواهران بگذارد و واحد خواهران موظف است پس از نظارت، وضعیت کلاسها را به اطلاع معاونت علمی برساند و در این زمینه واحد خواهران به مدیر مجمع و معاونت علمی پاسخگوست.
تبصره19: تشکیل گروه های مباحثاتی و پیگیری تعیین ساعت و مکان کلاسها و مباحثات خواهران بر عهده واحد خواهران می‌باشد و در این زمینه واحد خواهران به مدیر مجمع و معاونت علمی پاسخگوست.
تبصره20: طراحی سوالات و برگزاری آزمون پایان ترم بر عهده واحد آموزش می‌باشد .


ماده10
تعریف نماینده اجرایی کلاس :
نماینده اجرائی کلاس یکی از خود معرفت پژوهان بوده که بهعنوانيكدوست که دارای مقبوليتوصلاحيتهايعموميبوده و توانایی اداره و نظم بخشی به کلاس راداردانتخاب ميشود.


ماده11
تعریف حلقه مباحثه:
حلقه مباحثه مجموعه ای متشکل از 3 الی 5 نفر معرفت پژوه که قبل از برگزاری کلاس به بحث و تبادل نظر مباحث مطالعه کرده می پردازند .


ماده12
تعریف سرگروه اجرایی و محتوایی:
شخصی که به عنوان هماهنگ کننده ی زمان ، مکان و ... مشغول به فعالیت می باشد و پیگیری های حضور افراد حلقه ی مباحثه را بر عهده می گیرد. تمام فعالیت های اجرایی ومحتوایی گروه مباحثه بر عهده این شخص می باشد .


ماده13
تعریف گردهمایی :
اجتماع ماهانه ی معرفت پژوهان که به همراه سخنرانی اساتید برتر کشوری و استانی که حول موضوعی خاص برگزار می شود ؛ می باشد . در هر ترم آموزشی حدود 5 همایش برگزار می شود ؛یک همایش افتتاحیه که در هفته ی افتتاحیه و پس از تحویل کتب به معرفت پژوهان برگزار می شود و پس از آن بلافاصله کلاس های آموزشی آغاز می شود ، یک همایش اختتامیه که در هفته ی نوزدهم کلاسی ( هفته ی بیست و دوم ترم ) برگزار می شود و سه همایش در طول ترم .
تبصره1:در هرترم جهت همایش افتتاحیه علاوه بر ارسال پیامک با همه مخاطبین توسط مسئول آموزش عمومی تماس گرفته می شود.
تبصره2: -ثبت حضور در همایشها توسط معاونت علمی انجام می‌شود .


ماده 14
آزمون پایان ترم: امتحان جامع و هماهنگ از کتب مشخص شده که در پایان هفته ی اول تبلیغات و ثبت نام هر ترم– با فاصله ی دو هفته فرجه از آخرین کلاس – برگزار می شود و آزمون های ماهانه با صلاحدید اساتید هرکلاس به هر نحو (شفاهی یا کتبی می تواند برگزار شود) .
آزمون جبرانی : افرادی که در آزمون پایان ترم شرکت نکرده اند می تواند در یک هفته قبل از آزمون پایان ترم امتحان بدهند .
 
ماده 15
درباره مسائلی که در این آیین نامه پیش بینی نشده در اولین جلسه هیئت مدیره مسائل مورد نظر طرح و اقدامات بعدی در جهت تصوب، الحاق موارد تصویب شده به این آیین نامه و اجرای آن‌ها صورت خواهد پذیرفت و پس از تصویب و الحاق آن‌ها به این آیین نامه لازم الاجرا خواهند بود، به علاوه تاقبل از تصویب و نتیجه گیری در مورد مسئله‌ی پیش آمده در جلسه‌ی هیئت مدیره، نظر رئیس هیئت مدیره در آن خصوص لازم الاجراست و در این خصوص رئیس هیئت مدیره می‌تواند این اختیار خویش را به فرد یا افراد دیگر در تشکیلات تفویض نماید.


ماده 16
این آیین نامه در 16ماده در تاریخ 1394/01/10 به تصویب هیئت مدیره مجمع بینش مطهر اصفهان رسیده است و با تصويب اين آيين‌نامه کلیه مواد مذکور در آن لازم الاجرا است.
امضا اعضا هیئت مدیره:
1-    محمدوحیدصافی اصفهانی
2-    علیرضا فتاحی
3-    محمدصافی اصفهانی
4-    محمدرضا آبدار
5-    زهرا خوانساری